Golovchitsy village, Cherikov district
Latitude: 53°27′21″N. Longitude: 31°27′3″E

Bogdanovka, Cherikov district
Latitude: 53°35′14″N. Longitude: 31°26′20″E

Bogdanovka, Cherikov district
Latitude: 53°35′12″N. Longitude: 31°26′13″E